Chị Nguyễn Hoài Châu

Điện thoại: +84 90 4242928
Email: hocbonggao@ricescholarship.org
Facebook: https://www.facebook.com/RiceScholarship
Website: http://ricescholarship.org